عضویت

شرایط عضویت در انجمن زنان پژوهشگر تاریخ:

الف) خانم هایی که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ و  رشته های وابسته هستند:

افرادی که مدرک کارشناسی تاریخ دارند در صورتیکه عضو هیئت علمی باشند و یا افرادی که با مدرک کارشناسی کتاب یا پژوهش تاریخی تأیید شده داشته باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

ب) پرداخت حق عضویت سالانه: ۲۰۰ هزارتومان (حق عضویت برای دانشجویان مبلغ ۱۵۰ هزار تومان می باشد.)