عضویت

شرایط عضویت در انجمن زنان پژوهشگر تاریخ:

الف) خانم هایی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ و رشته های وابسته به آن باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند

ب) پرداخت حق عضویت سالانه: یکصد و پنجاه هزارتومان