هیات مدیره

مژگان اسماعیلی، دکتری تاریخ، هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس هیات مدیره

ندا رسولی، کارشناس ارشد تاریخ، کارشناس آرشیو ملی، نایب رئیس هیات مدیره

الهام ملک زاده، دکتری تاریخ، هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هیات مدیره و مسئول کمیته آموزش

فائزه توکلی، کارشناس ارشد تاریخ، کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هیات مدیره و مسئول کمیته پژوهش

اعظم سقطی، کارشناس ارشد تاریخ، مدیر عامل مؤسسه اجتماعی و فرهنگی سروش زندگی، عضو هیات مدیره و مسئول کمیته تشکیلات

زینب احیایی، کارشناس ارشد تاریخ، کارشناس وزارت امور خارجه، عضو هیات مدیره

مهتاب خدایاری، کارشناس ارشد تاریخ، معاونت متوسطه ۱ مجتمع صبا، عضو هیات مدیره

لیلا شاه بختی، کارشناس ارشد تاریخ، بازرس اصلی

منصوره پروینی، کارشناس ارشد تاریخ، بازنشسته آموزش و پرورش منطقه ۱ ، بازرس علی البدل