اهداف

 1. ارتقاء سطح علمی و فرهنگی فارغ التحصیلان رشته تاریخ 
 1. تبیین علم تاریخ و کاربردی کردن این رشته در کشور 
 1. تلاش جهت اعتلای پژوهش های تاریخی در کشور 
 1. ترویج مطالعات تاریخی زنان 
 1. ایجاد ارتباط و پیوند بین زنان پژوهشگر تاریخ جهت انجام برنامه های تعیین شده در چارچوب اهداف انجمن  
 1. تلاش جهت اعتلای پژوهش های تاریخی در کشور 
 1. ترویج مطالعات تاریخی زنان 
 1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم تاریخ سرکار دارند. 
 1. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن 
 • تشکیل جلسات گفتگو، کنفرانس ها و سمینارهای ملی و بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف انجمن 
 1.  انتشار کتاب، مطبوعات و مقالات در زمینه علمی موضوع فعالیت