فاطمه قاضيها

فاطمه قاضيها در سال 1335ش. در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان شجاعي طي نموده و دوره متوسطه را در رشته طبيعي دبيرستان اسدي به پايان رسانيد و بلافاصله وارد دانشگاه الزهرا شد و به اخذ درجه کارشناسي روان شناسي در آن دانشگاه نائل گرديد. دوره کارشناسي ارشد را در سال 1368ش. در رشته کتابداري نسخ خطي و آثار کمياب دانشگاه تهران آغاز کرد که طي دوره دانشجويي به دليل علاقه به تاريخ در اين زمينه مطالعات فراواني را به انجام رسانيد.
خدمت دولتی را در سال 1356ش. به عنوان کارشناس امور آموزشي در مؤسسه آموزش عالي آمار و انفورماتيک آغاز و در سال 1359ش. در سازمان اسناد ملي ايران مشغول به کار شد. وي طي 26سال حضور در اين سازمان در پست هاي کارشناس اسناد, رئيس گروه تنظيم و طبقه بندي اسناد, معاون مديريت پژوهش و تحقيقات, معاون پژوهشکدة اسناد, سرپرست پژوهشکدة اسناد و مديرکل خدمات آرشيوي (اطلاع رساني اسنادي) در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران خدمت کرده است و از 1384ش. الی پایان 1387ش. به عنوان سرپرست کتابخانه و مرکز اسناد واطلاعات بنياد ايران شناسي اشتغال داشت و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر آزاد به انجام امور تحقیقات تاریخی در ارتباط با اسناد دوره قاجار می پردازد.
آثار منتشر شده وي به دو بخش کتب و مقالات تقسيم مي شود که به شرح ذيل است:
الف: کتب
– روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان, با همکاري دکتر محمداسماعيل رضواني, سازمان اسناد ملي ايران, سه جلد به ترتيب در سال هاي 1369, 1371, 1373ش.
– اسنادي از روند اجراي معاهده ترکمانچاي, تهران،  سازمان اسناد ملي ايران, 1374ش.
– روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر اول فرنگستان, تهران، سازمان اسناد ملي ايران, 1377ش. (از روي اصل دستخط ناصرالدين شاه)
– روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر دوم فرنگستان, تهران، سازمان اسناد ملي ايران, 1379ش. (از روي اصل دستخط ناصرالدين شاه)
– اسناد روابط ايران و روسيه در دوره فتحعلي شاه و محمدشاه , وزارت امور خارجه, 1380ش.
– اسناد روابط ايران و روسيه از ناصرالدين شاه تا سقوط قاجاريه, وزارت امور خارجه, 1380ش
– سفرهاي ناصرالدين شاه به قم, سازمان اسنادو کتابخانه ملي ايران، 1381ش.
– مراسم دربار ناصري « جشن آش پزان», سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران 1382ش
مقالات:
– دارالفنون, گنجينه اسناد, دفتر دوم, زمستان 1368ش. صص 143 ـ 119
– نگاهي به برخي اسناد روابط خارجي ايران در دوره قاجار, گنجينه اسناد, سال اول, دفتر دوم, تابستان 1370ش. صص 50 – 38
– اشاره اي به روش تصحيح متون, صص 46 – 23. (دفتر 23 – 21, نشريه کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران, شماره 46, 1374ش.
– زن از نگاه ناصرالدين شاه در سفرنامه هاي فرنگستان, بخش اول: حقوق زنان, شماره اول
– زن از نگاه ناصرالدين شاه در سفرنامه هاي فرنگستان, بخش دوم: حقوق زنان, شماره دوم
– خاطرات ناصرالدين شاه در سفر به قم, گنجينه اسناد، بهار و تابستان 1379ش. سال دهم, شماره 38 و 37. صص33 – 23
– نگاهي به پيامد جنگ هاي ايران و روس, گنجينه اسناد – پائيز و زمستان 1379ش. شماره 39 و 40
– حاج ملاهادي سبزواري از نگاه و قلم ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد، سال يازدهم – دفتر چهارم، زمستان 1380ش. شماره 44
– رؤياهاي ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد , دفتر اول و دوم ـ بهار و تابستان 1381ش. شماره 45 و 46
– فخرالدوله دختر شاعر و اديب ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد – پائيز و زمستان 1381ش. شماره 47 و 48
– خاطرات ناصرالدين شاه در سفر ناتمام گيلان «نامواره دکتر محمود افشار» پژوهشهاي ايران شناسي, جلد چهاردهم , 1382ش. پيوست 2, صص 699 – 669
– قم از نگاه ناصرالدين شاه و سياحان فرنگي معاصر او, سخنراني در همايش ايران شناسي,1381ش.
– جشن عروسي کامران ميرزا نايب السلطنه به روايت ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد، شماره 49 و50
– اشاره اي به روابط ايران و آمريکا در دوره ناصري، مجله اسناد تاريخي, 1382ش
– نقش زنان در معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و کتابخانه ملي، سخنراني در سمينار پلي بين تمدن ها در بلغارستان
– شرح حال عبدالحسين انصاري از رجال دوره پهلوي ـ زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي نوش آفرين انصاري, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي, 1383ش. ص 145 – 127
– فروغ الدوله «ملکه ايران» دختر شاعر ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد – شماره 51 و 52
– بانوي عظمي, افتخارالدوله دختر ناصرالدين شاه, گنجينه اسناد، بهار 1383ش. شماره 53 , صص 22 ـ 12
– شاه بيگم ضياء السلطنه دختر شاعر و هنرمند فتحعلي شاه, گنجينه اسناد، شماره 56 , زمستان 1383ش. صص 28 – 8
– اسنادي از کتاب فروشان در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران, صص 421 تا 401, يادنامة بابک افشار اسفند 1383ش. انتشارات شهاب ثاقب
– تاراج کتابخانه سلطنتي, نامة بهارستان, سال پنجم, بهار و زمستان 1383ش. صص 274 ـ 181
– دريافت لوح تقدير در مراسم بزرگذاشت حاميان نسخ خطي، 1384ش.
– سخنراني تحت عنوان دختران منورالفکر ناصرالدين شاه در انجمن زنان پژوهشگر تاريخ، آذر 1383ش.
– فرمان فتحعلي شاه مبني بر آزار و شکنجه همسر و عروس صادق خان شقاقي در ملاء عام, مجله بخارا, فروردين و ارديبهشت 1385ش. شمارة 50, ص 345
– مدخل «ترکمانچاي» در دائرﺓ المعارف بزرگ اسلامي
– قطره اي از دريا
– مدخل “بنياد ايران شناسي در فر هنگ نامه کودک و نوجوان”
– از معاهده ترکمانچاي تا عهد نامه مودت. گنجينه اسناد، شماره 63، پاييز1385ش.
– سفرهاي نا صرالدين شاه به دوشان تپه. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
– سخنراني تحت عنوان: “دارالفنون در زما ن رياست اعتضادالسلطنه” در هما يش153 سالگي دارالفنون- دي ماه 1383ش. درمحل دارالفنون
– مراسم جشن نوروز به روايت ناصرالدين شاه، بخارا شماره64 اسفند، 86ش. صص 184- 173
و دو کتاب ذیل را زیر چاپ دارد:
1- گزارش های شکارهای ناصرالدین شاه قاجار
2- تاراج آثار هنری و نسخ خطی در عصر مظفری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *