مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار

مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار
دکترمنصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، 1375ش.
دکتر منصوره اتحادیه مورخ شهیر معاصر ایران، آثار بسیاری در قالب تألیف، تحقیق، تصحیح و ترجمه انجام داده است و تا کنون دهها مقاله و سخنرانی در مجامع علمی جهان به زبان های فارسی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.
کتاب مجلس وانتخابات از آثار وی است که در آن جریانات شکل گیری مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب جریانات مجلس اول تا پنجم را با ذکر علل و عوامل و به صورت تحلیلی ذکر نموده و شرایط جامعه و قوانین حاکم بر انتخابات آن دوره را بیان کرده است.
مفاد کتاب در قالب یک پیش گفتار و 7فصل ارائه شده است که عبارتند از:
فصل اول: دولت و مشروطیت که دیدگاه طبقه حاکم در مورد مجلس و انتخابات و نیز مشکلات و موانع آن را ذکر کرده است.
فصل دوم: مردم و مشروطیت که به نقش عامه مردم و عمدتاً طبقه متوسط در شکل گیری مجلس و انتخابات، تشکیل احزاب و جراید و نقش آن در تنویر افکار عمومی در ارتباط با انتخابات توجه دارد.
فصل سوم: قانون انتخابات و مجلس اول که به توصیف اوضاع نا بسامان کشور، مشکلات و ایرادات قانون انتخابات، عدم اقبال شهرهای کوچک و روستاها به امر مجلس و اختلافات مستبدین و مشروطه خواهان نظر دارد.
فصل چهارم: انتخابات مجلس دوم و تدوین قانون سوم انتخابات که این فصل به قانون جدید انتخابات در دوره استبداد صغیر، جریانات مجلس دوم، نحوه رسیدگی به شکایات مردم، وجود نارسائی ها در قوانین و پیدایش احزاب جدید توجه دارد.
فصل پنجم: انتخابات مجلس سوم که در آن به همکاری دولت های روس و انگلیس برای نفوذ و مداخله در ایران، تعویق انتخابات و علل آن، حکومت احمد شاه و شروع جنگ جهانی اول توجه شده است.
فصل ششم: انتخابات مجلس چهارم که حوادث پس از کودتای رضاخان، تبعید سید ضیاء، نخست وزیری قوام، انقلاب روسیه و خروج نیروهای روسی از ایران، بروز قیام های مردمی، تناقضات و ابهامات قانونی در انتخابات مجلس چهارم از موضوعات برجسته فصل حاضر است.
فصل هفتم: نتایج انتخابات از زبان آمار. در این فصل به میزان مشارکت مردم در انتخابات چهار دوره مجلس بر اساس آمار و ارقام پرداخته شده است و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز توجه و عدم توجه شهرهای بزرگ و کوچک به انتخابات، مورد نظر قرار گرفته است.
در پایان به نتیجه گیری این دوره – از سال 1324هـ.ق. تا 1342هـ.ق. – مجلس شورای ملی که فقط 7 سال برقرار بود و وقفه های طولانی هر کدام پرداخته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *