بدری تندری در گذر سال های دور

      زندگی زنان جامعه ایرانی ( بانو بدری تندری )

 

      روزی آرمان زنان، نمایندگی در مجلس بود.

 

      *اکرم سادات حسینی- خبرنگار *

آرمان و آرزوی نویسنده کتاب مقام زن در جهان، یافتن جایگاه نمایندگی زنان در بهارستان بود. آری اتفاق‌ھای جامعه معاصر، اھداف و آرزوی جامعه زنان در گذشته بوده است و بی تردید این مسیر ادامه دارد. نگاھی به زندگی و موفقیت زنان در گذشته‌ھای نھ چندان دور، گره از بسیاری پرسش‌ھای معاصر می‌گشاید. گاھی در آثار مکتوب زنان در یکصد سال گذشته و حتی ھزار سال گذشته، ردِپایی چنان تازه و نو به چشم می‌خورد که گویی با ھمدیگر در یک دوره زیست می‌کنیم و این ھمزیستی دو بعد متفاوت دارد: گاھی به طرز وحشتناکی، زندگی در جامعۀ حال، بوی کھنگی دارد که تفاوتی با برخی شرایط زندگی در یکصد و یا یک ھزار سال پیش ندارد و گاھی نیز رایحه امید استشمام می‌شود که تصور می‌کنی آنان فرزندانی فراتر از زمان خویش بوده‌اند و بخشی از ترقی و پیشرفت کنونی را مرھون تفکر و تلاش آنھائیم؛ آنھا که سدشکن بودند و پیشرو
حال، زندگی بانو بدری تندری را در گذرِ سال‌ھای دور مرور می‌کنیم، تورق در بین کتاب‌ھای قدیمی و نام او که در تاریخ این سرزمین ثبت است. آری بدری تندری که نام “فانی” را به تخلص برگزیده بود، بھ سال ١٢٨۵ خورشیدی در تھران متولد شد. پدر فانی، شیخ حسنعلی کاشفی دارای دانستنی‌ھای دیرین یا ھمان معلومات قدیمی تازی و فارسی بود. پیشه اش سیاست و در رستاخیز آزادیخواھان برای برانداختن کاخ استبداد و گرفتن مشروطه، ھواخواه شادروان آیت‌ الله سیّد عبدالله بھبھانی بود. مادر فانی به نام مریم، ھمشیره آیت الله بھبھانی و او نیز از دانستنی‌ھای دیرین فارسی و تازی بھره‌ای داشت.
فانی در سال ١٣٠٣ خورشیدی، ھمسر محمود تنوری قمی ملقب به صمصام گشت و صمصام نیز سخنوری زبردست بود و تخلص شیوا داشت. بخشی از دیوان صمصام به نام کتاب سیاه شامل داستانی منظوم و چند چامه به نام “یادگار مجلس” بود که به سال ١٣٠٧ خورشیدی در زندان تھران سروده و در شھر قم چاپ شده بود. فانی را از این پیوند، دو فرزند، یکی پروین و دیگری پرویز به بار آمد.
فانی بانوی ادیب و ھنرمند
معلومات فانی، دانستنی‌ھای دیرین در حدود لیسانس ادبیات بود زبان فرانسه و اندکی زبان تازی می‌دانست و افزوده بر سخنوری، زن ھنرمندی بود. چھ، از ھمه ھنرھای دستی سررشته داشت و با نقاشی سیاه قلم آشنا و از فن موسیقی تار نیز بھره مند بود.
دو ھزار بیت شعر سروده
این بانوی ھنرمند دارای دو ھزار بیت شعر است و برخی از سروده‌ھایش در مجله گل‌ھا و رنگارنگ منتشر شده بود، دیوان اشعار او نیز به چاپ رسیده و کتابی به نام مقام زن در جھان را به نگارش در آورده بود. وی از سبک عراقی و رئالیست پیروی می‌کرد و آمال و آرز‌وھایش برتری یافتن ادبیات ایران در جھان و دست یافتن به جایگاه نمایندگی زنان در بھارستان بود.
سفرھای بسیار در ایران و جھان
فانی به جز آذربایجان، ھمه جای ایران را گردش کرده بود و در میان کشورھای دیگر نیز سفر به سوریه، عراق، ترکیھ، یونان، مصر، یوگوسلاوی، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، آلمان و اتریش داشت. آنچه در پی می‌آید، شعری از بانو بدری تندری ملقب به “فانی” است.
صلح و جنگ
سخن از صبح پراکنده ز ھر سو فضاست
این چه غوغاست که از صلح دروغی برپاست

پایه صلح جھان وحدت بین الملل است
ورنه تا بغض و نفاق است کجا صلح و صفاست

تا در آفاق پراکنده بود تخم نفاق
پایه گمراھی و جھل چنین پابرجاست

رخت بربسته در این عصر محبت ز جھان
حرص و آز است که بر خلق جھان حکمرواست

ھمچو درنده بشر خون بشر را ریزو
اف بر اینگونه تمدن کھ ھمه رنج و بلاست

تا جھان راه تمدن بھ غلط پیش گرفت
بدتر از عصر توّحش شده و رو به فناست

رادیو نطق ترومن بنمایند تفسیر
زین سخن در ھمه قاره گیتی غوغاست

لیک تا عدل نگردد به جھان پابرجای
باز ھم فتنه بود جنگ بود صلح کجاست

فانیا نیست به جز جنگ به عالم ھر چند
سخن از صلح پراکنده به ھر سو به فضاست

نمایندگان زن در مجلس و ھزار راه پیش رو
حال با گذشت قریب به یک قرن، ھنوز زنان جامعه ایرانی جایگاه نمایندگی مطلوب را در مجلس شورای قانونگذاری ندارند و جامعه متحمل تبعات چنین نقصانی است؛ نقیص ھ‌ای که حرکت اجتماعی و سیاسی کشور را در خلاء مشارکت جدّی زنان در مسیر پیشرفت و بھبود کُند کرده است. اگر چه این آرزو، از یکصد سال عملی شده، اما ھمچنان نمایندگان زن در مجلس قانونگذاری، ھزار راه پیشِ رو دارند و طی این مسیر با ھمراھی تمام افراد جامعه اعم از مرد و زن ھموار می‌شود.
دفتر دوم
کتاب زنان سخنور
از یک هزار سال پیش تا امروز که بزبان پارسی سخن گفته اند
چاپ اول تهران-بهمن ماه سال ۱۳۳۵
تألیف علی اکبر مشیر سلیمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *