مردادگان

IMG_20180725_112901_811IMG_20180725_112905_355

مردادگان هفتمین روز از ماه امُرداد است( امُردادروز در امُردادماه)(هفتمین روز از امرداد در گاهشمار زرتشتی برابر با سوم مردادماه در گاهشماری رسمی و کنونی ایران است)دلیل این اختلاف زمان بر گزاری دیروز با امروز، تغییر سال شمار نیاکانمان در امروز است. زیرا در دوره باستان سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز تقسیم می شد. اما امروز شش ماه اول سال به سی و یک روز و پنج ماه بعدی به سی روز و ماه آخر سال به بیست و نه روز و اگر سال کبیسه باشد به سی روز تقسیم می گردد. به همین دلیل جشن امردادگان، نسبت به سال شمار کهن، چهار روز جلوتر، یعنی سوم امرداد ماه برگزار می شود که این روز منطبق با روز هفتم امرداد ماه، در دوران نیاکانمان است. امرداد به معنای بی مرگی و جاودانگی است. مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در اول آن قرار میگیرد آن را نفی میکند و به بی مرگی و جاودانگی، تغییر معنی میدهد. زیرا امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی، از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات اهورامزدا در گاتها است که دلالت بر بی مرگی و جاودانگی و زوال ناپذیری اهورامزدا دارد.این جشن یکی از جشنهای دوازدگانه سالیانه ایرانی در روزهای هم نام شدن روز و ماه بوده است . یکی از فروزهها ی ششگان ه خرَد و دانش فرمانروا بر فرارَوَن د هستی (نامبُردار و شناخته به اهورهمَزدا) است. امشاسپن د جاودانگ ی امرداد همواره در کنار امشاسپن د رسای ی خرداد، نگهبان آب و گیاه هستند. ایرانیان در گذشتهبرای برگزاری این جشن به باغات و مزارع رفته و به شادی میپرداختهاند.هریک از فروزههای دوازدهگانه که جشنهای همنامی ی روز و ماه برا ی گرامیداش ت آنها برگزارمیشود ، گ ل ویژهای دارد . گ ل ویژ ه امُرداد، زنبق است .در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی در باره این روز چنین آمده است . مرداد ماه که روز هفتم آن مرداد روز است و آن روز را به انگیزه پیش آمدن دو نام با هم، جشن میگرفتند. معنای امرداد آن است که مرگ و نیستی نداشته باشد. امرداد فرشتهای است که به نگهداری جهان و آراستن غذاها و داروها که اصل آن از نباتات است و بر کنار کردن گرسنگی و زیان و بیماریها میباشد.خیام در نوروز نامه مینویسد: مرداد ماه یعنی خاک، دا د خویش بداد از بَرها ومیوهای پخته که در وی به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبا ر خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد. خیام به جای نام اَمرداد از واژه مرداد استفاده کرده است.اَمرداد و جشن اَمردادگان امروزه به نام مردادگان، در بین مردم رایج است.هنوز هم در ایران امروز جشن امردادگان در برخی شهرها و روستاها برگزار می شود .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *