طنین سکوت

مؤلف: کامیل احمدی
ناشر: نشر شیرازه-۱۳۹۶
ازدواج زودهنگام کودکان تخلف آشکارحقوق بشراست که پیچیدگی‌های حادآن تمام ابعادزندگی یک دختررازیرپامی‌گذارد. درکشورهای درحال توسعه ازازدواج زودهنگام برای بهسازی وضعیت اقتصادی خانواده،تحکیم پیوندهای خانوادگی،تضمین باکرگی قبل ازازدواج وجلوگیری ازرسیدن ویبه سنی که دیگربرای مردان به عنوان یک همسرخواستنی ومطلوب نباشد،سودبرده می‌شود. هرکدام ازاین استدلال ها ریشه درطرزفکرمردسالارانه داردکه ذاتاًبرای جنس غیرمردناعادلانه است.
درایران علیرغم وجوداطلاعات اندک دراین زمینه،شمارفراوانی ازکودکان ونوجوان ان قبل ازرسیدن به سن پانزده سالگی ازدواج می‌کنند. ازآنجاکه برخی ازدواج‌هاثبت نمی‌شوند،تعیین میزان دقیق شیوع کودک همسری دشوارتراست. وخیم‌ترازآن اینکه دربرخی مناطق روستایی خودتولدهاثبت نشده،ودرنتیجه سنو اقعیک ودک درزمان ازدواجشن امشخص می‌نماید. اثر “طنینسکوت” (نشرشیرازه ۱۳۹۶): پژوهشی جامع درخصوصا زدواج زودهنگام است. ازدواج کودکان یاازدواج زودهنگام،ازدیگرزخمهای شکافته یک جامعه است که درادامه موشکافی مسائل اجتماعی- فرهنگی ایران توجه نویسندهکتاب مذکورکامیل احمدی رابه خودجلب کرده است که به انگلیسی وفارسی چاپ شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *