Category Archives: ایران اسلامی

 • بلغان خاتون معظمه، نماد زن عصر ایلخانی

    مریم فتحی، پرستو قاسمی اندرود چکیده اولوق ( معظمه) بولوقان خاتین ، دختر اوتمان پسر اوبتای نویان قونقورات ، همسر ارغون و غازان خان ایلخانه است. آثار به جای مانده از وی در مقبره قیدار نبی در نزدیکی سلطانیه پایتخت ایلخانیان اهمیت و توجه به اقدامات زنان در دوره ...

 • بانوان شاخص در عصر تیموریان

  دکتر داوود اصفهانیان در جوامع قبیله ای زنان به لحاظ مشارکت در امور زندگی، دارای موقعیت مناسبی هستند. به همین سبب در قبایل ترک نیز مانند مغولها زنان احترامی خاص داشتند و زن و مرد از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار بودند. "زنان در اداره امور خانواده، معیشت و مسائل ...

 • جايگاه زن از ديدگاه خواجه نظام الملک طوسي

  حسن شادپور براي فراگيري تاريخ هر سرزميني بايد آن را به دوره هاي مختلف تقسيم کرد که اين قاعده در ارتباط با تاريخ ايران نيز صادق است در ارتباط با تقسيم بندي تاريخ ايران نيز ديدگاههاي مختلف وجود دارد که براي جلوگيري از اطاله کلام به همه موارد آن نمي پردازيم ...

 • حکومت خاتون بخارا

  فائزه توکلي پيشينة پادشاهي و فرمانروايي زنان در ايران به دوران پيش از اسلام باز مي‌گردد. پادشاهي زناني چون پوراندخت و آذرميدخت دختران خسرو پرويز ساساني كه بر اريكة تخت شاهي تكيه زدند، اگر چه كوتاه بود . اما نشانگر تسامحي بود كه در پذيرش زنان در عرصه‌هاي پادشاهي ...

 • سيده ملكه خاتون اولين پادشاه زن مسلمان ايراني

  فائزه توكلي اولين زني كه پس از استقرار اسلام در ايران و مقارن با شيخ ابوعلي سينا به حكومت رسيد، شيرين مشهور به ام‌الملوك و ملقب به ام رستم است كه به او سيّده ملكه خاتون مي‌گفتند . وي دختر رستم بن شروين از سپهبدان خانان باوند در ...

 • مقام وموقعيت زنان در عصر فترت

  منصوره پروینی از افول دورۀ ايلخاني تا تشكيل دولت تيموري دوراني بر ايران گذشت كه به دورۀ فترت شهرت دارد . در اين دوران حكومت هاي مستقل و گاه نيمه مستقلي تحت تابعيت بازماندگان مغول چون خاندان آل جلاير در عراق و سلغريان يا آل مظفر در فارس ، كرمان ...

 • تعليم و تربيت زنان عصر ساساني

  لیلا شاه بختی تحصيل علم دربارة وضعيت اجتماعي زنان و تعليم و تربيت آنان در دورة ساساني، كه بخش عمده اي از جمعيت كشور را تشكيل مي دادند، همچون ساير دوره هاي ماقبل، اطلاعات پراكنده اي در گوشه و كنار منابع تاريخي به چشم مي خورد. اما تأكيد اوستا و ...